Chị Chu Thị Hoàng Oanh

Trưởng phòng Tư vấn CGS Việt Nam

Chị Oanh có hơn 13 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn cho các tập đoàn, công ty tại Việt Nam chủ yếu liên quan đến quản trị tài chính, quản trị công ty, phát triển bền vững, quản trị rủi ro, các dự án tái cấu trúc tài chính và kinh doanh trên nhiều lĩnh vực bao gồm ngân hàng và tài chính, dịch vụ viễn thông, sản xuất, hàng tiêu dùng, y tế và dược phẩm, v.v. Đồng thời, chị cũng tham gia đào tạo cho các doanh nghiệp về xây dựng báo cáo Môi trường – Xã hội – Quản trị (ESG) và hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp.