Anh Lê Công Thiện

Giảng viên thỉnh giảng tại Trường Đại học Mở và Đại học Western Sydney

Hiện nay, anh Thiện là học viên FSPPM. Trước khi làm giảng viên, anh làm việc cho các định chế tài chính 30 năm.