Anh Nguyễn Trương Tiến

Giám đốc Trung tâm cho vay (Khối Bán lẻ), Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.

Anh Tiến công tác trong ngành ngân hàng từ năm 2006 tới giờ và là cựu học viên Thạc sĩ Chính sách Công tại FSPPM Khóa 2021.