Anh Trần Thanh Quyết

Giám đốc Công ty luật TNHH Hà Quyết và Cộng sự

Lĩnh vực hành nghề: Sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp, đầu tư, trọng tài, hòa giải thương mại, rà soát chính sách pháp luật.