Chị Võ Thị Xuân Quyên

Quản lý Dự án tại Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và cộng đồng (Live & Learn)

Cho đến nay, chị Quyên có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển, khu vực phi lợi nhuận, tập trung vào biến đổi khí hậu, chuyển dịch năng lượng và các chính sách môi trường với trọng tâm tiếp cận nhấn mạnh vào việc trao quyền cho thanh thiếu niên và gia tăng sự kết nối giữa nhà nước, xã hội dân sự, cộng đồng và doanh nghiệp Việt Nam. Chị Quyên từng là đại diện thanh niên Việt Nam trong nhiều chương trình quốc tế về phát triển bền vững như United Nations Climate Change Conference (COP21), Pre-COP khu vực ASEAN, World Social Forum 2017.